საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, რომელთა შრომებსაც მაღალი სამეცნიერო ღირებულება გააჩნიათ და იძებნებიან Scopus-ის ბაზაში
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციათა მასალები
XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი „ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის“
მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის პროექტების მოკლე აღწერა (ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი)
მიმდინარე და/ან დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევითი შემოქმედებითი საქმიანობის პროექტების მოკლე აღწერები
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "ჯანმრთლობა და სპორტი" თბილისი, 12-13 აპრილი, 2021
განხორციელებული კვლევების შესახებ ანგარიში (მწვრთნელთა ფაკულტეტი)
ინფორმაცია აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ
კვლევებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდამჭერი მექანიზმები